Ordlista för värmepumpar

När du ska köpa en värmepump kan du stöta på många nya ord, begrepp och fackuttryck. Termer som inte alls är självklara. Som ger dig huvudbry och tråkar ut dig. Oroa dig inte. Här reder vi ut de olika begreppen så att du får koll på allt du behöver veta när du ska bestämma dig för din nya värmepump.

Hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M  N O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  

A

 

Ackumulatortank

En tank som lagrar överbliven värme. När värmekällan producerar mer värme än vad som behövs för att värma upp ditt hem, ser ackumulatortanken till att fördela värmen i hemmet när det behövs. Till värmepumpar finns antingen interna eller externa ackumulatortankar.

Aktiv kyla

När värmepumpen används som luftkonditionering kan pumpens kompressor skapa högre kyleffekt för att komplettera den passiva kylan.

Arbetstank

Kallas även för bufferttank. En arbetstank fördelar värmen till det vattenburna värmesystemet så att temperaturen i hemmet blir jämn. Arbetstanken kan hjälpa till att förhindra knäppningar i element och radiatorer, eftersom även elementen får jämnare temperaturer. Knäppningarna uppstår nämligen när temperaturskillnaderna är höga.

Avfrostning

Under kalla dagar kan is bildas på värmepumpens utomhusdel. För att värmepumpen ska fortsätta arbeta effektivt behöver den då avfrostas. Många värmepumpar har behovsstyrd avfrostning eller automatiska avfrostningssystem. För att göra det manuellt bör du först stänga av värmepumpen, och därefter hälla varmvatten över pumpen så att isen smälter.

Avluft

Den luft som värmepumpen har tagit värme från. När värmen tas från luften kyls den ner och förs ut ur hemmet. Jämför med tilluft.

B

 

Balanstemperatur

Den utomhustemperatur då värmepumpens effekt motsvarar hemmets effektbehov. Med andra ord täcker värmepumpen hemmets effektbehov till denna temperatur.

Bergvärme

Den vanligaste formen av markvärme. Bergvärme är ett sätt att värma bostäder genom att hämta solvärme som har lagrats i berggrunden. Läs mer om bergvärme här.

Bergvärmepump

En värmepump som använder bergvärme för att värma hemmet. Ger jämn och effektiv uppvärmning, och kan sänka uppvärmningskostnaderna rejält. Läs mer om bergvärmepumpar här.

Blandningsventil

Den ventil som blandar kallvatten med varmvatten från varmvattenberedaren.

Brinevätska

Finns i den kollektorslang som sänks ner i en bergvärmebrunn (det borrhål som bergvärme tas från). Vätskan fångar upp värme som transporteras till bergvärmepumpen. Ämnet består av vatten och etanol eller etylenglykol. Kan också användas som frysskydd i kollektorslangen.

C

 

Cirkulationspump

Transporterar och cirkulerar varmt vatten till exempelvis element och golvvärmeslingor.

COP-värde

Coefficient of performance (COP) är det värde som används för att mäta värmepumpens prestanda eller verkningsgrad i värmedrift. Motsvarande vid kyldrift är EER-värde. Man beräknar COP-värdet genom att se hur många kilowatt värmepumpen genererar per antal förbrukade kilowatt.

Med andra ord jämför man förbrukning och den effekt som värmepumpen ger. COP 5 innebär att värmepumpen genererar 5 kilowatt per förbrukad kilowatt. För en mer träffsäker beräkning av värmepumpens prestanda bör du se över värmepumpens SCOP-värde. Se även effektfaktor, värmefaktor och verkningsgrad.

D

 

Drifttid

Den tid som värmepumpen eller dess olika delar och komponenter har varit i drift – det vill säga hur länge värmepumpen eller delarna har varit igång och arbetat.

E

 

EER-värde

Energy efficiency ratio (EER) är ett mått på värmepumpens prestanda i kyldrift. EER-värdet visar värmepumpens energieffektivitet, och är en jämförelse över hur mycket effekt värmepumpen genererar i förhållande till den effekt värmepumpen förbrukar.

EER 5 innebär att värmepumpen genererar fem gånger mer energi än den förbrukar. För att se värmepumpens energieffektivitet under ett år eller en säsong mäter man SEER-värdet.

Effektbehov

Så många kilowatt som behövs för att värma upp hemmet den dag på året då temperaturen är som allra lägst. Maximalt effektbehov kallas för toppeffekt.

Effektfaktor

Hur mycket värmeenergi värmepumpen kan generera i förhållande till energin den förbrukar. Se även COP-värde, värmefaktor och verkningsgrad.

Effektvakt

Modul som hindrar värmepumpen från att använda mer effekt än huvudsäkringen tål.

Elektrostatiskt filter

Ett filter till värmepumpen som med hjälp av statisk elektricitet renar luften från bland annat damm, pollen och mögel.

Elkassett

En elpatron som ger tillskott på energi när värmepumpen inte genererar tillräcklig effekt.

Energibehov

Antalet kilowattimmar hemmet förbrukar på värme och varmvatten.

Expansionskärl

Vatten som värms upp utvidgas och ökar i volym. Det leder till ökat tryck. Vattenburna värmesystem har öppna eller slutna expansionskärl, vilka förhindrar att det ökade trycket spränger värmesystemet.

Expansionsventil

Är tillsammans med förångaren, kompressorn och kondensatorn en av värmepumpens fyra huvudkomponenter. Expansionsventilen, även kallad för strypventilen, sänker trycket och därmed även temperaturen på värmepumpens köldmedium så att det kan föras vidare till förångaren.

Läs mer om hur en värmepump funkar.

F

 

Fast kondensering

Värmepumpar med fast kondensering genererar alltid hög vattentemperatur, även om behovet är lägre. Det innebär att effektiviteten för värmepumpar med fast kondensering ofta är lägre än för värmepumpar med flytande kondensering.

Flytande kondensering

En värmepump med flytande kondensering anpassar temperaturen på vattnet till vad som behövs i hemmets element. När det är kallt utomhus blir vattentemperaturen därför högre, och tvärtom.

Framledning

Det uppvärmda vattnet från värmepumpen transporteras genom denna ledning till hemmets element och värmeslingor. Framledningstemperaturen är temperaturen på det uppvärmda vattnet innan det når elementen och värmeslingorna.

Frekvensstyrning

Kallas även för inverterstyrning och varvtalsstyrning. En värmepump med frekvensstyrning kan anpassa drift efter hemmets värmebehov genom att höja eller sänka hastigheten på kompressorn.

Det innebär att värmepumpens kompressor är varvtalsstyrd och kan arbeta effektivt oavsett om värmebehovet är stort eller litet. En kompressor som inte är varvtalsstyrd kan endast arbeta med en fast hastighet, och slås av eller på beroende på om värmebehovet är stort eller litet

Frånluft

Den luft som förs bort från hemmet eller ett rum i hemmet, ofta med hjälp av frånluftsventilation.

Frånluftsvärmepump

En värmepump som använder frånluft för att värma hemmet. Frånluftsvärmepumpen fångar upp värme i ventilationsluften innan den ventileras ut ur hemmet. Samtidigt tar ventilationssystemet in ny, fräsch luft i hemmet. Frånluftsvärmepumpen återvinner alltså varm luft. Läs mer om frånluftsvärmepumpar här.

Förångare

Tillsammans med expansionsventilen, kompressorn och kondensatorn är förångaren en av värmepumpens fyra huvudkomponenter. Förångaren fungerar som en värmeväxlare.

I förångaren tar värmepumpens köldmedium upp värme genom att det förångas. Den ångan förs sedan vidare till kompressorn. Läs mer om hur en värmepump fungerar.

G

 

Garantiavtal

Ett garantiavtal till din värmepump garanterar att den ska hålla en viss kvalitet. Bergvärmepumpar har ofta längst garantiavtal. Men ännu viktigare än längden på värmepumpens garanti är att undersöka exakt vad garantin täcker. Omfattar den alla värmepumpens komponenter, och har exempelvis värmepumpens kompressor en garanti som gäller längre?

Golvvärme

Du kan med fördel kombinera din värmepump med vattenburen eller elektrisk golvvärme för att värma upp hemmet. Vissa värmepumpar går att koppla samman med golvvärmesystemet. Komfortgolvvärme gör golven mer behagliga att gå på.

Golvvärmepump

En värmepump i golvmodell. Läs mer om golvmodeller här.

Grundvattenvärmepump

Grundvattenvärme är en form av markvärme där värmekällan är grundvatten. Genom att borra en brunn ner till grundvattnet och föra en slang nedför brunnen kan vatten pumpas upp till grundvattenvärmepumpen. Där utvinns värmen och transporterar den till hemmets element.

H

 

Havsvärmepump

En havsvärmepump tar värme från närliggande havsvatten. Den använder alltså havsvärme för att värma upp hemmet. Se även sjövärmepump.

Hushållsel

Hushållets elförbrukning exklusive uppvärmning. Exempelvis den el som förbrukas av lampor och kylskåp räknas som hushållsel.

I

 

Inomhusdel

Värmepumpens innedel. Var i hemmet du placerar inomhusdelen kan påverka pumpens effektivitet. Se även utomhusdel.

Inverterstyrning

Kallas även för frekvensstyrning och varvtalsstyrning. En värmepump med inverterstyrning kan anpassa kompressorns drift efter bostadens värmebehov genom att höja eller sänka hastigheten.

En värmepump med varvtalsstyrd kompressor kan arbeta lika effektivt oavsett om värmebehovet är litet eller stort. En kompressor som inte är varvtalsstyrd kan endast arbeta med en fast hastighet, och slås av eller på beroende på om värmebehovet är stort eller litet.

J

 

Joniseringsenhet

Värmepumpar med en joniseringsenhet bidrar till att hålla inomhusluften frisk och fri från damm, odörer, mögel och bakterier. Joniseringsenheten sänder ut negativa joner som neutraliserar positivt laddade partiklar i inomhusluften. Partiklarna faller då mot marken och kan tas bort enkelt genom vanlig städning. Det renar luften och skapar ett bättre inomhusklimat.

Jordvärme

En form av markvärme. Med jordvärme värms bostäder genom att hämta solvärme som har lagrats i marken. Genom att gräva ner en lång kollektorslang ungefär en meter under marken kan vätska i slangen värmas upp av den lagrade värmen.

Den uppvärmda vätskan pumpas sedan in i hemmet, där en jordvärmepump utvinner värmen och för den vidare till hemmets värmesystem. Läs mer om jordvärme här.

Jordvärmepump

En värmepump som använder jordvärme för att värma bostäder. Jordvärmepumpar och bergvärmepumpar är samma sorts värmepump, men värmekällan skiljer sig. Eftersom jordvärmepumpen inte kräver ett djupt borrhål som bergvärmepumpen gör, är en jordvärmepump ett billigare alternativ. Läs mer om jordvärmepumpar här.

K

 

Kaskadkoppling

Genom att kaskadkoppla värmepumpar kan två eller flera värmepumpar samköras för att öka effekten.

Kilowatt

Kilowatt är enheten för effekt och har beteckningen kW. 1 000 watt (W) skrivs 1 kW.

Kilowattimme

Kilowattimme är enheten för energimängd och har beteckningen kWh.

Kolfilter

Kolfilter renar luften från damm, smuts, pollen och andra partiklar. En värmepump med kolfilter kan alltså bidra till ett bättre inomhusklimat. Kom ihåg att byta ditt kolfilter årligen. När mycket damm fastnar i filtret går systemet långsammare, blir mindre effektivt och driftkostnaderna ökar.

Kollektor

Kallas även för kollektorslang, kollektorslinga och kollektorrör. Används av markvärmepumpar som bergvärmepump, jordvärmepump och sjövärmepump. Kollektorn grävs ner i marken, i berggrunden eller sänks ner i sjöbottnen. Sedan ansluts den till värmepumpen.

I kollektorslangen finns en vätska som värms upp av solvärmen som har lagrats i marken, berggrunden eller sjön. Den uppvärmda vätskan pumpas in i hemmet och värmepumpens kompressor utvinner den för att skicka värmen vidare till hemmets värmesystem. Sedan pumpas vätskan ner i marken igen.

Komfortvärmepump

Ett annat ord för luftvärmepump.

Kompressor

En av värmepumpens fyra huvudkomponenter tillsammans med expansionsventilen, förångaren och kondensatorn. Kompressorn höjer trycket på och komprimerar det förångade köldmediet, så att temperaturen och kokpunkten stiger. Sedan förs mediet till kondensatorn.

Värmepumpar kan ha olika sorters kompressorer. Den vanligaste sorten är kolvkompressorn. En annan typ är scrollkompressorn. Som konsument behöver du i regel inte tänka på vilken kompressor din värmepump har, men värt att tänka på är att scrollkompressorn vanligtvis har lägre ljudnivå eftersom den har färre rörliga delar. Den passar därför ofta bättre till större modeller.

Läs mer om hur en värmepump fungerar.

Kondensator

Kallas även för kondensor. Är en av värmepumpens fyra huvudkomponenter tillsammans med förångaren, kompressorn och expansionsventilen. Det är här som köldmediet avger värme. Då minskar mediets temperatur och det återgår till flytande form. Därefter förs köldmediet vidare till expansionsventilen. Läs mer om hur en värmepump fungerar.

Kretslopp

Värmepumpar fungerar genom ett kretslopp som drivs av en kompressor och börjar i värmepumpens förångare. Där förångas ett köldmedium, som då tar upp värme. Väl i gasform förs köldmediet till kompressorn, där trycket höjs och mediet blir varmare. Köldmediet förs vidare till kondensatorn, där ångan kondenserar och avger energi. Vätskan passerar genom en expansionsventil som sänker trycker innan köldmediet återvänder till förångaren.

Köldmedium

Ett energibärande ämne som används som arbetsmedium i värmepumpar. Köldmediet transporterar värme från värmekällan, där ämnet förångas, till värmepumpen, där ämnet istället kondenserar.

L

 

Levnadstid

Värmepumpens livslängd, det vill säga hur länge värmepumpen och dess komponenter håller och fungerar.

Luftkonditionering

Används för att kyla hemmet när det är varmt utomhus. Värmepumpar kan användas som luftkonditionering eller aircondition (AC), och är ofta både ett mer ekonomiskt och effektivt alternativ.

Läs mer om luftkonditionering med värmepump här.

Luftvärmepump

En av de mest populära värmepumparna. Den kan även användas som luftkonditionering och är lämplig för hem utan vattenburet värmesystem. Kallas också för luft-luftvärmepump, luft/luftvärmepump eller luft-till-luftvärmepump.

Läs mer om luftvärmepumpar här.

Luft-vattenvärmepump

Medan luftvärmepumpen blåser ut varmluft i huset, använder luft-vattenvärmepumpen hemmets vattenburna värmesystem för att värma upp bostaden. Kallas också för luft-till-vattenvärmepump eller luft/vattenvärmepump.

Läs mer om luft-vattenvärmepumpar här.

M

 

Markvärme

När hemmet värms upp genom att hämta värme från marken talar man om markvärme. Här räknas bergvärme, jordvärme och sjövärme in. Läs mer om markvärme här.

Markvärmepump

En värmepump som använder markvärme för att värma upp bostäder. Bergvärmepumpar, jordvärmepumpar och sjövärmepumpar är markvärmepumpar som använder olika markvärmekällor.

Multisplit

Värmepumpar som har två eller flera inomhusdelar. Läs mer om värmepumpar med två innedelar här.

P

 

Passiv kyla

Genom att använda naturlig kyla som finns i berggrunden, ytjorden, sjön eller luften kan värmepumpen användas som luftkonditionering. För högre kyleffekt kan värmepumpen skapa aktiv kyla.

Poolvärmepump

Med en poolvärmepump kan du få poolvärme och värma vattnet i utomhuspoolen till önskad temperatur.

R

 

Radiator

Ett element eller värmeelement. Används för att värma upp inomhusluften. Radiatorer drivs i regel av varmvatten eller elektricitet. Värmepumpar kopplade till husets vattenburna värmesystem transporterar varmvatten till hemmets radiatorer.

Reversibel värmepump

En reversibel värmepump kan både värma upp och svalka med hjälp av luftkonditionering. Med hjälp av värmepumpens kylläge kan du njuta av varma sommardagar ännu mer. De flesta luft-luftvärmepumpar är reversibla och kan även användas som avfuktare.

ROT-avdrag

ROT är ett avdrag på skatten till privatpersoner för förbättringar av hemmet. När du ska installera en värmepump i din bostad har du rätt till att dra av 30 % av arbetskostnaden.

Ordinarie regler är att du som högst får dra av 50 000 kronor per år. För året 2024 höjs detta till 75 000 kronor, vilket dock börjar gälla först 1 juli 2024. Det planeras vara en tillfällig höjning.

För att utnyttja avdraget ska installatören dra av kostnaden direkt på sin faktura.

S

 

SCOP-värde

SCOP, eller seasonal coefficient of performance, är måttet på värmepumpens prestanda eller verkningsgrad under ett år. Kallas också för värmepumpens årsverkningsgrad eller årsvärmefaktor. SCOP-värdet tar hänsyn till att prestandan varierar under året beroende på väder och temperaturer, och beräknar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

SCOP-värdet beräknas genom att mäta COP-värdet under olika utomhustemperaturer. Sedan sammanräknas COP-värdena till ett genomsnittligt värde. SCOP-värdet avgör värmepumpens energiklass vid värmedrift.

SEER-värde

Seasonal energy efficiency ratio (SEER) mäter värmepumpens prestanda i kyldrift under en säsong eller ett år. SEER-värdet avgörs värmepumpens energiklass vid kyldrift. Man beräknar SEER-värdet genom att mäta EER-värdet under olika utomhustemperaturer för att få ut ett genomsnittligt värde för säsongen.

Serviceavtal

Värmepumpar behöver service och måste tas hand om för att fungera lika effektivt så länge som möjligt. Genom att teckna ett serviceavtal till din värmepump genomför en expert återkommande service på din värmepump.

När det är dags för en service blir du då kontaktad av en servicetekniker. Vanligtvis sker service årligen om du har ett serviceavtal. Läs mer om service, underhåll och rengöring av värmepumpar.

Självdrag

I ett självdragssystem tas tilluft och frånluft in i och ut ur hemmet genom ventiler, otätheter och springor i huset. Luften växlas inte med hjälp av en fläkt, utan sker på grund av temperaturskillnader inomhus och utomhus. Självdragssystemet är väldigt vanligt i äldre hus och kan medföra dålig ventilation.

En lösning är att installera en mekanisk ventilation, där en fläkt kan komplettera ventilationen. För att värma upp hemmet och förbättra inhomsluften kan då även en luftvärmepump installeras. Genom att installera mekanisk frånluft kan även en frånluftsvärmepump användas.

Sjövärme

En form av markvärme. Genom att ta värme från lagrad solenergi i sjöbottnen kan hemmets värmas upp med sjövärme. Läs mer om sjövärme här.

Sjövärmepump

En värmepump som använder sjövärme för att värma upp bostäder. Fungerar enligt samma principer som bergvärmepumpar och jordvärmepumpar, men istället för att gräva ner en kollektorslang i ett borrhåll eller under marken, sänks den ner till sjöbottnen. Läs mer om sjövärmepumpar här.

SKVP

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är en branschorganisation för tillverkare, installatörer, importörer och serviceföretag som är verksamma i frys-, kyl- och värmepumpsbranschen. Organisationen driver bland annat viktiga frågor och auktoriserar företag inom branschen.

SPF-värde

Seasonal performance factor (SPF), även kallat årsmedelfaktor eller total årsvärmefaktor, är ett mått för värmepumpens effektivitet under ett år med varmvattenproduktionen inräknad. SPF-värdet ger en mer rättvis bild av värmepumpens prestanda än COP-värdet och SCOP-värdet.

Strypventil

Synonym för expansionsventil.

T

 

Tappvarmvatten

Varmt kranvatten, som det vatten du använder för att duscha.

Tillsatsvärme

Behöver tillföras när värmepumpens kompressor inte kan fylla energibehovet på egen hand. Vanligtvis görs detta av en elkassett, men det kan även ske med hjälp av bland annat olja, gas och pellets.

Tilluft

Den friska uteluften som förs in i hemmet. Jämför med avluft.

Täckningsgrad

Visar hur mycket av hemmets värmebehov en värmepump kan täcka.

U

 

Uteluftsvärmepump

En annan benämning för luftvärmepumpar.

Utomhusdel

Utedelen av en värmepump är den del som är placerad utomhus. Se även inomhusdel.

V

 

Varmvattenberedare

Varmvattenberedaren är ett kärl där hemmets tappvatten värms och blir tappvarmvatten. Med en värmepumpsberedare värms tappvattnet med värmepumpsteknik istället för elektricitet, vilket kan sänka energiförbrukningen markant.

Varvtalsstyrning

Kallas även för frekvensstyrning och inverterstyrning. En värmepump med varvtalsstyrning kan anpassa kompressorns drift efter hemmets värmebehov genom att höja eller sänka kompressorns hastighet.

En varvtalsstyrd kompressor kan arbeta lika effektivt oavsett om värmebehovet är litet eller stort. En icke-varvtalsstyrd kompressor kan bara arbeta med en fast hastighet, och slås av eller på beroende på om värmebehovet är stort eller litet.

Vattenburet värmesystem

Med ett vattenburet värmningssystem sprids värme i hemmet genom vatten. Vattenburen värme pumpas runt i det vattenburna systemet för att avge värme till hemmet via element och värmeslingor i golvet. Flera värmepumpar kräver att du har ett vattenburet värmesystem installerat i din bostad, däribland bergvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Verkningsgrad

Värmepumpens prestanda. Mäts i värdet COP och SCOP. Se även effektfaktor och värmefaktor.

VVS

Värme, ventilation och sanitet (VVS) betecknar tekniska system i byggnader, produkter som används i dessa system och den bransch inom byggindustrin som bland annat installerar, underhåller och reparerar de tekniska systemen och produkterna. En värmepump är en VVS-produkt.

Väggvärmepump

En värmepump i väggmodell. Läs mer om väggmodeller här.

Värmebehov

Kallas också för uppvärmningsbehov. Är resultatet av förlust och tillskott av värme. Värmeförlust sker bland annat genom att värme läcker ut genom fönster och tak. Värmetillskott får du exempelvis av en värmepump, element, solen och personvärme. Ditt värmebehov beror bland annat på väder och din bostads skick. Kylbehov uppstår när det finns ett överskott av värme.

Värmeeffekt

Värmepumpens värmeeffekt beskriver hur mycket värme pumpen kan generera. När värmeeffekten är högre är det mer sannolikt att din värmepump kan hålla hemmet varmt. Ju kallare temperaturer, desto lägre värmeeffekt. Värmeeffekten anges i kilowatt.

Värmefaktor

Värmepumpens verkningsgrad och prestanda. Mäts i värdet COP och SCOP. Se även effektfaktor.

Värmekabel

Används för att förhindra isbildning på värmepumpens utomhusdel. Vissa värmepumpar har inbyggda värmekablar. Om din värmepump saknar värmekablar går dessa att montera.

Värmepump

En värmepump är en anordning som används för att värma upp bostäder, lokaler och byggnader. En värmepump tar värme från berg, luft, jord eller vatten och för värmen in i ditt hem. En reversibel värmepump, som en luftvärmepump, kan även användas som luftkonditionering för att kyla ner hemmet på sommaren.

Värmepumpsberedare

En värmepumpsberedare värmer, likt varmvattenberedaren, tappvatten. Skillnaden är att en värmepumpsberedare värmer vattnet med värmepumpsteknik snarare än elektricitet, vilket sänker energiförbrukningen betydligt och sparar in pengar.

Värmepumpsskydd

Skyddar värmepumpens utomhusdel från bland annat dåligt väder. Ett värmepumpsskydd kan dölja värmepumpen och få den att passa in med bostadens fasad. Kallas även för värmepumpshus. Läs mer om värmepumpsskydd här.

Värmeväxlare

En anordning som överför värme från ett medium till ett annat. Olika sorters värmeväxlare fungerar på olika sätt. I en medflödesvärmeväxlare flödar det varma mediet i samma riktning som det kalla mediet, så att mediernas temperaturer blandas.

I en motflödesvärmeväxlare flödar istället det varma mediet i motsatt riktning mot det kalla mediet, så att värmen överförs från en sida till en annan.

Vätska-vattenvärmepump

Ett annat ord för markvärmepumpar som bergvärmepump, jordvärmepump och sjövärmepump.

W

 

Watt

Enhet för att mäta effekt – alltså energi per tidsenhet. Har beteckningen W.
Se även kilowatt och kilowattimme.

Y

 

Ytjordvärme

En sorts markvärme som värmer upp bostäder genom lagrad solvärme i marken. Synonym för jordvärme.

Å

 

Årsmedelfaktor

Värmepumpens årsmedelfaktor eller totala årsvärmefaktor, på engelska seasonal performance factor (SPF), är ett mått för värmepumpens prestanda och effektivitet under ett år med varmvattenproduktionen inräknad. SPF-värdet ger en mer rättvis bild av värmepumpens prestanda än COP-värdet och SCOP-värdet.

Årsverkningsgrad

Måttet på en värmepumps verkningsgrad under ett år. Samma sak som SCOP-värdet eller årsvärmefaktor.

Ö

 

Överluft

Luft som överförs mellan rum i en byggnad. Även om exempelvis din sovrumsdörr är stängd kan luft passera in till och ut ur rummet genom luftspalten i dörrkarmen. Kallas även för överföringsluft.

Få offerter på värmepumpar